است خود را به ارتعاش حباب کار با قانون جاذبه?

[ad_1]

وجود دارد فقط دو نوع ارتعاشات وقتی که می آید به قانون جاذبه است. آیا شما ارسال مثبت یا منفی ارتعاشات? این ساده است. فقط به اطراف خود نگاه کنید. آیا شما احاطه شده با آنچه شما می خواهید و یا با آنچه که شما نمی خواهید ؟

خود را مثبت ارتعاشات جذب آنچه شما می خواهید در زندگی خود را. اگر, از سوی دیگر, شما باید مقدار زیادی از چیزهایی که در زندگی خود را که شما نمی خواهید شما احتمالا قرار دادن ارتعاشات منفی.

بسیاری از زمان ما نمی آگاهانه قرار داده و از ارتعاشات منفی. ما آن را به طور پیش فرض. ما تماشای اخبار و یا بیش از حد انتقادی از خودمان و این چیزها می تواند تولید ارتعاشات منفی.

در کتاب خود “قانون جاذبه” مایکل Losier اشاره به غالب ارتعاشات به عنوان چه چیزی باعث ارتعاش خود را بالا حباب. افکار مثبت را تولید ارتعاش مثبت حباب.

هنگامی که شما متوجه است که افکار چیزهایی هستند که شما می آیند به درک که آن افکار می تواند به شکل یک میدان انرژی در اطراف ما. در حالی که Losier خواستار این لرزش حباب دیگران ممکن است اشاره به آن به عنوان یک هاله.

هاله گفته می شود یک میدان انرژی است که سرچشمه از همه ما است. مردم ممکن است احساس کنید که یک فرد داده شده است و انرژی خوب و یا به سادگی vibes خوب. که به معنی فردی است که قرار دادن ارتعاشات مثبت.

اگر شما را به موجودی و درک خود را از حباب است نه جذب آنچه شما می خواهید نگران نباشید. وجود دارد مقدار زیادی از راه هایی برای تغییر یک منفی لرزش به یک مثبت است.

اصول تغییر به ارتعاش بالاتر شامل تمرکز بر روی آنچه که باعث می شود شما احساس خوب و انجام بیشتر از چیزهایی است که ایجاد بیش از آن احساسات است. سپاسگزار برای آنچه شما تکرار تصدیق مثبت انجام کاری خوب برای شخص دیگری است و تمرکز بر روی آنچه شما می خواهید به برخی از راه برای تولید ارتعاشات خوب.

[ad_2]