است وجود دارد یک تفاوت بین زندگی مربیگری و موفقیت مربیگری?

[ad_1]

می توان یک مربی زندگی و همچنین یک موفقیت است ؟ وجود استراتژی های مختلف و مهارت های است که موفقیت در استفاده از مربیان هستند که شاغل در مربیگری زندگی عمل ؟

مربیگری زندگی و موفقیت مربیگری متفاوت است چرا که تاکید

زندگی و موفقیت مربیان قطعا تجربه بسیار همپوشانی در مهارت و دانش و ابزار استفاده می کنند با مشتریان خود را. تفاوت بین آنها چند است. اما تمرکز و تاکید ممکن است متفاوت باشد با توجه به برخی از کار خود را.

چه اهداف متوسط برای یک مربی زندگی و موفقیت مربی ؟

مربیان معمولا مشتریان که به دنبال خاص اهداف خارجی. برای مثال یک موفقیت علمی مربی ممکن است کمک به یک دانش آموز یادگیری بهتر مطالعه و مدیریت زمان عادت است که به طور مستقیم در نتیجه بهتری معدل بالاتر نشسته نمرات و یا افزایش تحصیلات تکمیلی پذیرش نمرات آزمون.

هر چند زندگی از مربیان نیز به دنبال برای کمک به مشتریان خود رسیدن به اهداف خود مردم اغلب به آنها را بدون هر گونه ایده از آنچه که اهداف آنها. آنها قطعا می تواند کمک به مشتری شناسایی اهداف, اما این است که یکی از شایع ترین و مهم وظایف.

هر دو زندگی مربیگری و موفقیت مربیگری تمرکز بر اهداف ولی در کل زندگی مربیان تمایل به شناسایی و کار با اهداف گسترده تر در حالی که مربیان تمایل به تاکید خاص و قابل اندازه گیری و قبلا شناسایی اهداف است.

وجود دارد بیشتر کار در حوزه عاطفی در حالی که موفقیت مربیان بیشتر کار در یک زمینه علمی.

مربیان زندگی و موفقیت مربیان با هم همپوشانی دارند در بسیاری از راه

اگرچه تفاوت های بین آنها را. وجود دارد بسیاری از شباهت ها است که بسیاری از تماس خود را به دقت تعریف خود را در تو رفتگی در دیوار.

هر دو آنها را می تواند کمک به اهداف است که به't به نظر می رسد به عنوان حرفه ای موفقیت یا پولی سود. هر دو نوع می تواند با کمی بیشتر نامحسوس نتایج (یک فرد بهتر باید بیشتر موفقیت در دوستیابی و غیره.). آنها می تواند کمک به مشتریان خود را توسعه بیشتر خود نظم و انضباط است که معمولا منجر به موفقیت بیشتر و یا نیل به اهداف.

Don't آویزان کنید تا در برچسب ها

جامعه ما به نظر می رسد با وسواس برچسب. شما جمهوری خواه یا دموکرات? شما لیبرال یا محافظه کار است ؟ آیا شما باور دارید در این یا آن ؟ چه عنوان ؟ آیا شما به حمایت از این و یا آیا شما به حمایت از آن ؟

تفاوت بین آنها تقریبا مهم نیست. خواهد وجود داشته باشد بهتر است برای این است که یا مشتری ؟ آیا نام واقعا مهم است ؟

هر دو نوع از مربیان می تواند کمک به مشتریان شناسایی روشن و رسیدن به اهداف خود. یکی ممکن است متفاوت تمرکز و یا تاکید اما هر دو می تواند کمک به مشتریان پیدا کردن نتایج آنها به دنبال و کمک به آنها را با رسیدن به اهداف خود.

[ad_2]