انتخاب 4 سیستم قرعه کشی – تضمین موفقیت یا شکست با گرم سرد و عقب افتاده فیلترهای ؟

[ad_1]

در طول تاریخ از انتخاب 4 قرعه کشی بازیکنان در سراسر جهان به جستجو برای سیستم قرعه کشی که پیش بینی آینده تعداد برنده. هدف اساسی برای انتخاب 4 قرعه کشی بازیکنان به درستی محاسبه جلوتر از زمان بعد از چهار رقم دقیق جهت است که کشیده خواهد شد در چند بعدی نقاشی. برنده انتخاب 4 اعداد در نظم دقیق از 0000 تا 9999 برای 10,000 اعداد به انتخاب از.

طراحی فرایند ایجاد این چهار رقم به یک کامپوزیت برنده انتخاب 4 عدد توپ سنتی و ظرف روش یا با کامپیوتر اعداد تولید شده. کشیده یک رقمی در یک زمان چهار فرد رقم کشیده شده تولید تعداد برنده مانند 1 – 2 – 3 – 4. در بسیاری از انتخاب 4 قرعه کشی نتیجه نهایی این است که یک مقدار مجموعه ای از پول است. در ایالات متحده اکثریت این قرعه کشی تعیین نتیجه نهایی برای یک $1.00 مستقیم بلیط برای درست مطابق با سفارش از چهار رقم در $5,000. نیز وجود دارد که جعبه بلیط از گزینه است که اجازه می دهد تا بازیکن را به نفع خود مطابق برنده انتخاب 4 تعداد در هر سفارش.

برای سال های بسیاری از بازیکنان را وابسته فیلتر برای کمک به آنها را انتخاب کنید شماره های برنده خود را به بازی. اعتقاد به این است که عملکرد گذشته کمک به بازیکنان برای انتخاب رقم را تشکیل می دهند که بعد از برنده انتخاب 4 عدد است. معمول استاندارد فیلترهای ترین انتخاب 4 سیستم قرعه کشی ارائه قرعه کشی بازیکنان تکیه بر داغ شماره (رقم) سرد اعداد (اعداد) و عقب افتاده اعداد (عدد). با جستجو از طریق قبلی کشیده شده را انتخاب کنید 4 تعداد بیش از یک مقدار از پیش تعیین شده از نقشه های بازیکنان قرعه کشی مرتب کردن فرد رقم به این سه دسته بسته به اینکه چگونه اغلب آنها کشیده شده است یا نه.

این “داغ” رقم (0 – 9) کشیده شده است بیشترین تعداد بار در طول عدد داده شده از پیش تعیین شده قرعه کشی انتخاب شده است. این “سرد” رقم کشیده شده است یک مقدار کمتر از بار. این “عقب افتاده” رقم کشیده شده حداقل مقدار از زمان و یا نه در همه طول مقدار انتخاب شده از نقشه است. بعدی بازیکن یا کامپیوتر تعداد و انواع این رقم به هر یک از این دسته های تعریف شده از داده هایی را که وارد شده به برنامه است.

انتخاب 4 سیستم قرعه کشی در اینترنت یا ارائه این فرایند بدون هیچ هزینه و یا انتخاب 4 بازیکن می تواند خرید نرم افزار برنامه ای است که به تولید نتایج را بر اساس این سه دسته.

در نوامبر 1, 2010 من تصمیم به استفاده از یک برنامه رایگان ارائه شده توسط یکی از قرعه کشی وب سایت برای ایلینوی انتخاب کنید قرعه کشی 4 – یکی برای ظهر نقشه کشی و یکی برای شب طراحی شده است. هدف من این بود برای تست این سیستم قرعه کشی برای توانایی خود را برای تولید انتخاب برد 4 عدد. این برنامه رایگان با استفاده از ساده ترین و ابتدایی فیلتر از اعداد سرد اعداد و عقب افتاده اعداد. من انتخاب یکی از 50-قرعه کشی نمونه برای هر کدام از ظهر و شب ایلینوی انتخاب کنید 4 قرعه کشی و نقاشی. این نماینده نقاشی از سپتامبر 13, 2010 از طریق پنج شنبه, نوامبر 1, 2010. طرح من برای تست نتایج جستجو برای بعد از 30 روز نقاشی.

برای نقاشی ظهر کامپیوتر به من داد زیر این سه داغ شماره شد 9, 1, و 6؛ سه تعداد سرد شد 4, 8, و 2و سه سر رسیده اعداد شد 0, 8, و 4. کامپیوتر و سپس پردازش این همه اطلاعات و به من ده کامپیوتر تولید شده ترکیبی را که من درخواست کرده بود برای بازی در ظهر ایلینوی انتخاب کنید 4 قرعه کشی و نقاشی.

به طور مشابه, شب نتایج طراحی شد – این سه داغ شماره شد 6, 3, و 2؛ سه تعداد سرد شد 4, 0, و 5و سه سر رسیده اعداد شد 4, 2, و 8. به همین ترتیب کامپیوتر تولید ده ترکیبی را برای من به بازی بیش از سی روز نقاشی.

در هر صورت با استفاده از این فیلترها وجود دارد یک احتمال آن است که سیستم را از بین می برد رقم (0 – 9) را از لیست بازی با جمع آوری سه رقم در هر یک از این سه دسته است. در بهترین سناریوی ممکن این سیستم قرعه کشی خواهد از بین بردن تنها یک رقمی. به احتمال زیاد واقعیت این است که سه نفر از ده رقم حذف خواهد شد خود را از لیست بازی. در نقاشی ظهر 3, 5, و 7 شد حذف. در evening نقشه های 1, 7, و 9 شد حذف شده است.

به ندرت سیستم قرعه کشی ذکر است حذف رقم, و نه انتخاب 4 بازیکن فکر می کنم در مورد حذف رقم است. آن است که فقط قابل قبول بخشی از این روند است. در دسامبر 2, 2010 من رفت و برگشت به بررسی نتایج برای آخرین 30 روز نقاشی برای ظهر و شب ایلینوی انتخاب کنید 4 قرعه کشی. نتایج یک شکست کامل. وجود دارد صفر برندگان.

اما در اینجا بود شوکه کننده در هر کدام از ظهر و شب نقاشی از 80 درصد از شماره های برنده شد “به صورت خودکار بازنده” برای انتخاب 4 بازیکن زیرا آنها شامل یک یا بیشتر از حذف رقم از هر گروه. بیست و چهار سی و اعداد شد به صورت خودکار بازنده به عنوان به زودی به عنوان یکی از حذف رقم کشیده شد. این بازیکن تنها در 20 درصد ظرفیت برای تبدیل شدن به یک برنده در این نقطه و زمان. آن هیچ فرقی نمی کند چه سیستم قرعه کشی بازیکن را به دلیل آن است که همه بر اساس همان اطلاعات درج شده یعنی شماره های قبلی پنجاه تساوی جمع بندی نتایج بر اساس سه فیلتر از اعداد سرد اعداد و عقب افتاده اعداد.

چه انتخاب 4 بازیکن ممکن است متوجه این است که برای هر یک حذف رقمی از خود را انتخاب کنید 4 بازی آنها از بین بردن 1152 ممکن است برنده مستقیم سفارشات از 10,000 مجموع تعداد برنده. در هر یک از این موارد این تعداد باید ضرب در 3. در حال حاضر شما باید 3456 اتوماتیک بازنده برای شروع با.

هنگامی که انتخاب 4 بازیکن با استفاده از این فیلتر مهم نیست که چگونه بسیاری از تساوی درگیر هستند و مهم نیست که چگونه بسیاری از اعداد بازیکنان درخواست بازی…. آن را یک موفقیت و یا شکست اگر بازیکن به طور خودکار حذف بیش از یک سوم از همه ممکن است برنده انتخاب 4 شماره? باید بازیکنان پیدا کردن یک انتخاب 4 سیستم قرعه کشی را می کند که از بین بردن هر گونه اعداد در تمام ؟ را انتخاب کنید 4 سیستم قرعه کشی با فیلتر مانند سرد و عقب افتاده اعداد تضمین موفقیت یا شکست برای انتخاب 4 بازیکن است ؟

[ad_2]