بازنشستگی نیست و کتاب مقدس

[ad_1]

تنها مرجع کتاب مقدس در عهد عتیق اعداد 8:23-26 با اشاره به لاویان که مشغول به کار در چادر نشست. این بازنشستگی ارائه به پایان رسید که معبد سلیمان (1 پادشاهان 8) جایگزین موقت چادر نشست.

بنابراین باید یک مسیحی بازنشسته ؟ اگرچه هیچ کتاب مقدس پایگاه برای بازنشستگی امروز کتاب مقدس نشان می دهد بالغ مردمی که از حرکت اصلی خود شغل و حرفه به کارهای دیگر خدا برای آنها آماده است. کتاب مقدس نشان می دهد بیش از حد گاهی اوقات خدا به ما می گوید برای آماده سازی دیگران به جای ما برای انجام تماس خود را. این برنامه ریزی جانشینی به رسمیت می شناسد دو مواد ضروری. اول اگر چه شما نمی ممکن است بازنشسته در مجموعه سن گاهی اوقات به دلیل فیزیکی و یا خواسته های دیگر شما باید ترک مشاغل خاص. دوم قبل از حرکت به موقعیت جدید اغلب شما نیاز به آماده شدن–دوره های یادگیری یک مهارت-بعد از کار خدا برای شما آماده شده.

ما دست خدا در برنامه ریزی جانشینی یوشع جایگزین موسی (اعداد 27:18-23; تثنیه 31:7-23; یوشع 1:1-9) و جزایر موفقیت داود پادشاه (1 پادشاهان 2:3). علاوه بر پولس رسول دستورالعمل به تیموتائوس در تیطس 2:1-8 امتیاز به مربیگری گسترده تر نیاز گسترده نیست در جامعه امروز: مسن مردمی آموزش مناسب صفات به جوانتر مردمی پس از آنهایی که جوان ممکن است تقلید و تصویب در حق نگرش در خانه کسب و کار در جامعه به طور کلی.

آنچه می تواند ما را از جاشوا جایگزینی موسی ؟ اگر چه موسی آیا بازنشسته به امروز وعده داده تخیلی زندگی بر روی زمین, او می دانست که خدا آماده شد او را به حرکت می کند و او نیاز به برکت جانشین او جاشوا زیر جهت خدا; و او. ما می توانیم سه پیام از خدا طرح جانشینی به جای موسی:

موسی پذیرفته خدا تصمیم گیری زمانی که خدا به او گفت که به تصویب رهبری به جاشوا. چگونه بر خلاف بسیاری از مردمی که امروز می خواهید برای چسبیدن به قدرت!

خدا ارائه همه چیز موسی و یوشع مورد نیاز از جمله زمان رهبری تغییر دهید. موسی نمی کنید در راه است!

موسی روت جاشوا در کار است.

امروز شما ممکن است فکر بازنشستگی اما خدا می خواهد شما را به قطار خود را جانشین و ترک های آینده خود را به او! او ممکن است در تلاش برای شما را به توقف برنامه ریزی های بعدی خود حرکت حرفه ای و اختصاص توجه خود را در محل کار به طور کامل به زمان وظایف و پیدا کردن جانشین خود را; اساسا برای تبدیل شدن به کار برکنار شده و به عنوان او آماده برای ماموریت بعدی. می توانید صدای او را میشنوید ؟ آیا شما مایل به شنیدن او ؟ آماده برای اطاعت کنید ؟ شما نمی توانید آن را در قدرت خود را, اما با صمیمی تسلیم دل شما را به دست خود هدایت مسیر خود را به مسیر خود را–که وعده اش را به پیروان خود را (ضرب المثل ها 3:5-6). آیا شما باور دارید?

[ad_2]