تاریخچه تکنولوژی جراحی

[ad_1]

فولاد فن به خوبی شناخته شده است به عنوان دیگر متخصصان مراقبت های بهداشتی از جمله پزشکان و پرستاران و در عین حال آنها بازی تمام نقش مهم کمک به جراحان در حین عمل جراحی.

تکنولوژی جراحی اخیر حرفه ای است که ناشی از نیاز به روت پرسنل پزشکی پس از جانشینی از جنگ که دامنگیر جهان در قرن گذشته به شدت نابود شماره های خود را. بسیاری از پرستاران و پزشکان نامیده می شدند برای خدمت به طول پایان نامه جنگ برای رسیدگی به نیازهای پزشکی از سربازان در battlefront و کسانی که زخمی و محبوس در کمپ پزشکی و بیمارستان ها نیز هست.

تکنولوژی جراحی رز از خاکستر جانشینی از جنگ جهانی شرکت در ایالات متحده آمریکا: جنگ جهانی اول (را 1914-1918) جنگ جهانی دوم (1939-1945) در جنگ کره (1950-1953) و جنگ ویتنام (1945-1975). در طول جنگ جهانی اول ارتش پزشکان اجباری و آموزش دیده به خدمات اورژانس. پرستاران اجازه نداشتند به خدمت در میدان جنگ شد اما محدود به ایستگاه های پزشکی. ارتش طبیب را همتای در نیروی دریایی بود پزشکی corpsman پس زنان اجازه نداشتند روی کشتی های جنگی که در آن زمان.

بنابراین نقش اتاق عمل تکنسین یا ORTs شد و در نتیجه ایجاد شده است. ORTs گرفت از پرستاران زن در میدان جنگ. آنها دریافت آموزش از طریق شتاب پرستاری برنامه تاکید کرد که در اتاق عمل و تکنولوژی دریافت در کار آموزش در بخش جراحی. مطالعات خود را شامل استریلیزاسیون ابزار مراقبت از اتاق عمل بیماران بخیه draping و ابزار دقیق. آنها نیز دریافت اورژانس آموزش.

پس از جنگ کره و کمبود پرستاران به کار در اتاق عمل در ایالات متحده منجر به استخدام از پزشکان و سابق corpsmen به کار در بیمارستان های غیر نظامی. این سابق مردان نظامی انجام شده است. در طول زمان این ترتیب منجر به تکامل از عنوان “اتاق عمل تکنسین’ به ‘فولاد تکنولوژیست’.

پیشرفت در تکنولوژی جراحی آغاز شده است که در اواخر 60s به رهبری به طور رسمی از نقش فولاد فن در ’70s. موسسات بیشتر و بیشتر شروع به طراحی و توسعه فولاد برنامه های فن آوری. در سال 1968 انجمن از اتاق عمل تکنسین ایجاد شد. این بود که از تشکیل دو کمیته: کمیته مشترک در آموزش و پرورش و رابط شورای صدور گواهینامه برای فولاد تکنولوژیست. موفق ايستگاهي به اولین آزمون گواهینامه که داده شد در سال 1970 عطا شد عنوان گواهی تکنسین اتاق عمل (CORT یا یا تکنولوژی). در سال 1973 انجمن اتاق عمل و تکنسین های خود را تغییر نام به انجمن فولاد فن (AST) در حال حاضر مستقل از بدن است. آنها تغییر عنوان گواهی تکنسین اتاق عمل به فولاد تکنولوژیست در نتیجه ایجاد یک نام جدید. پس از سال 1973 AST شده است مجدانه برای ترویج برتری در تکنولوژی جراحی حرفه ای.

در سال 1974 یک مجوز بدن ایجاد شده برای اطمینان از کیفیت آموزش و پرورش برای فولاد تکنسین. اعتبار بررسی کمیته تکنولوژی جراحی و جراحی کمک تحمیلی به عنوان یک سطح ورود به فولاد فن آوری آموزش و پرورش دو سال مدرک کاردانی. امروز مشتاق فولاد فن ملزم به شرکت ملی آزمون گواهینامه طراحی شده توسط هیئت ملی فولاد فن و فولاد دستیاران (NBSTSA) به منظور واجد شرایط به عنوان گواهی فولاد فن یا CSTs. این گواهینامه های تجدید پذیر توسط reexamination.

[ad_2]