تفاوت بین موفقیت خوبی و موفقیت

[ad_1]

آیا شما تمایل به یک موفقیت خوبی در اینجا در زمین ؟

آیا شما نیاز به اسرار است که می تواند اطمینان حاصل شود شما ثبت خوب و موفقیت در همه چیز شما را انجام دهید ؟

اگر پاسخ شما بله به این پرسش, پس از آن من اعتقاد دارم که شما نیاز به دانستن تفاوت بین خوب و موفقیت و موفقیت های بد

“این کتاب از قانون نباید ترک کردن
دهان خود را, اما شما باید به واسطه آن
روز و شب که ممکن است شما رعایت بکنید
با توجه به تمام آنچه که در آن نوشته شده است: برای
پس از آن شما باید راه خود را مرفه
و سپس شما باید خوب موفقیت “- یوشع 1: 8 (KJ2000).

اولین بار من به عنوان خوانده شده فوق بخشی از کتاب مقدس من الهام گرفته شده بود به درک که وجود دارد این است که موفقیت خوبی و موفقیت است.

هیچ پشتیبانی از این واقعیت غیر از عبور نقل قول شده در بالا از کتاب مقدس. کلام خدا می گوید اگر “شما گوش دادن به صدای خدا اطاعت دستورات خود را مطالعه و تفکر روزانه در کلام او می خواهد موفقیت های خوبی”.

کلام خدا واجد شرایط به اسم “موفقیت” با صفت “خوب”. این به این معنی است که شما نمی خواهد که بد موفقیت اگر شما به دنبال خدا's قوانین خود را در طول سفر موفقیت در زندگی است.

چه پس از آن یک موفقیت خوبی و بدی ، چگونه می توانم شما را متمایز موفقیت خوبی را از بدی ، چگونه می توانم شما را تشخیص کسی که با بد موفقیت و کسی که با موفقیت خوبی?

موفقیت خوبی

من سعی کردم به دقت مطالعه زندگی مردم در کتاب مقدس روز و کسانی که از زمان حاضر و متوجه شدم که در واقع وجود دارد برخی از افراد خوب موفقیت.

من قادر به رسیدن به یک نتیجه گیری با استفاده از تعریف من از موفقیت اظهار داشت: پیش از این به عنوان یک پایه و اساس تجزیه و تحلیل.

خدا

خداوند متعال لذت بردم موفقیت خوبی در خلقت آسمان و زمین است. او در واقع تنظیم سرعت در خلقت به ما نشان میدهد که چگونه برای به دست آوردن موفقیت در هر کاری که ما انجام می دهیم.

و خدا همه چیز را دیدم که او تا به حال
ساخته شده و حفظ آن بسیار خوب بود.
و شب و صبح شد
روز ششم.

-Gen 1:31 (KJ2000)

وجود دارد مقدار زیادی از موانع است که خیره به او در زمانی که او ایجاد آسمان و زمین است جز او هرگز به آنها اجازه داد تا او را متوقف کند.

“و زمین بدون فرم بود و خالی بود و تاریکی بر چهره عمیق. و روح خدا و تاریكی از آب”

-Gen 1: 2 (KJ2000)

بله حتی یک بی شکل زمین و تاریکی نمی خواهد او را مانع از دستیابی به هدف خود را.

“اجازه بدهید ما را انسان در عکس ما مثل:
و اجازه دهید آنها را به سلطه بیش از ماهی از دریا
و بیش از پرندگان هوا و بیش از هر چیز در زندگی که بر زمین حرکت می کند. ”

-Gen 1:26 (KJ2000)

او همچنین انتقال او “نفس زندگی” به آدم برای او (آدم) را به تبدیل شدن به یک روح زنده.

چه با محبت و فداکار خدا که به شدت مورد نظر کسی به مانند او عمل می کنند

وجود تعداد بی شماری از مردم در کتاب مقدس که تا به حال خوب موفقیت: عیسی و موسی پولس رسول داود پادشاه و یوسف جان باپتیست ابراهیم و اسحاق و یعقوب همه خوب بود موفقیت.

یک چیز است اما مشترک با همه این مردم و این واقعیت که آنها از ترس خدا.

“ترس از خداوند آغاز حکمت است:
و قرآن به یک درک است.

-Prov 1:10 (KJ2000).

شما می توانید تبدیل به یک کودک از خدا با پذیرش عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده و شروع به زندگی می کنند یک زندگی است که ترس از خدا.

شما می توانید انتظار برای ضبط تعداد زیادی از خوب موفقیت در طول عمر خود را به شما به عنوان انجام این کار است.

بد موفقیت

من ممکن است نیاز به زحمت شما با داستان از افرادی که ثبت بد موفقیت در کتاب مقدس و یا حتی در جوامع ما امروز اما شما مشاهده خواهد شد با من که این مجموعه از مردم نیز چیزی مشترک – زندگی می کردند یک بی خدا زندگی است.

شما می توانید با مطالعه داستان فرعون پادشاه مصر هنگامی که بنی اسرائیل در اسارت در مصر است.

قابیل که به کشته شدن برادرش هابیل (Gen 4: 8)

هیرودیس پادشاه که دستور قتل همه نوزادان تازه متولد شده هنگامی که عیسی به دنیا آمد (مت 2: 13-23)

شیطان سقوط کرد که از فضل به چمن چون غرور (لوقا 10:18)

یهودای اسخریوطی که عیسی خیانت (مت 26: 36-46)

این مردم همه ثبت موفقیت های بد. یک چیز مشترک نیز به این افراد: آنها فاقد ترس از خدا.

خواننده عزیز من, من می خواهم به این باور شما تمایل به یک موفقیت خوبی است. شما نیاز به ترس از خدا در شما به موفقیت در همه شما باید انجام دهید.

[ad_2]