تماشا کنید: رابطِ پشیمان / فرهاد مشایخ، متهم ‌ردیف سوم پرونده اکبر طبری کیست؟

[ad_1]

فرهاد مشایخ متهم ردیف دوم پرونده ی اکبر طبری است که در چهارمین جلسه ی این دادگاه حاضر شد و درخواست پذیرش  توبه و رافت اسلامی داشت. وی در دادگاه عنوان کرد که تنها رابط این افراد بوده است و از اعمال خود ابراز پشیمانی کرد.

[ad_2]

Source link