تندروی، خدمت به رقیب است

[ad_1]


سخن گفتن از دوگانه تندروی در برابر میانه روی ، قضاوت میان چپ وراست نیست، بلکه مطالعه نوعی رفتار هیجانی ومبتنی بر خودحق پنداری در برابر رفتاری مداراگونه و مبتنی بر تعامل و روا داری است، تندروی چپ و راست نمی شناسد و به تعبیری تندروها از ماهیت وروش معرفتی یکسانی برخوردارند، خویش را برمدار حق می دانند و دیگران بویژه رقبا ومخالفین را تجسم باطل و بی عدالتی، در تخریب و تفسیق و متهم کردن رقیب به انواع و اقسام القاب و برچسب ها و عناوین منفی و چشم بستن بر عملکرد خود و اردوگاه، حزب، قبیله و طیف خویش.

[ad_2]

Source link