توزیع دوجملهای

[ad_1]

به منظور توصیف یک Binomial Distribution ما نیاز به درک آنچه یک دوجملهای محاکمه است. دوجمله ای آزمایشی آزمایشی است که تنها دو محتمل است و این دو با نتایج هستند و بنابراین مکمل حوادث. این است که اگر یک نتیجه رخ داده است دیگر نتیجه ممکن نیست رخ می دهد. این دو ممکن است نتایج دوجمله ای آزمایشی معمولا با برچسب موفقیت یا شکست است. برخی از مثال ممکن است حول یک سکه دو نتایج ممکن بودن سکه فرود سر و یا دم. یک مثال دیگر می تواند یک بررسی ساده سوال شما رای برای نامزد X? دو محتمل است که Yes یا No.

بعدی مشخصه ما نیاز به درک این است که هر نتیجه یک احتمال است. برای انداختن سکه, احتمال فرود سر تا 0.5 و احتمال فرود دم تا 0.5 است. این واقعیت که این دو جملهای دنباله نیست به هیچ وجه حاکی از این است که این دو احتمال را همیشه 0.5 و 0.5 برای موفقیت و شکست است. اگر شما به درخواست بررسی سوال نتیجه یک پاسخ مثبت است که تقریبا همیشه نمی خواهید به توان 0.5.

بنابراین ما در حال حاضر درک درستی از دوجمله ای محاکمه. اجازه دهید به یک توزیع دوجملهای. اجازه اقامت مثال سکه بازی شیر یا خط, پس از آن آسان است به درک. به جای فقط یک سکه ما در حال حاضر گسترش آزمایش به حول دو سکه. این است که معادل دو دوجملهای محاکمه. حول یک سوم سکه را در مجموع از درخت دوجمله ای محاکمه. با یک سکه وجود دارد که در مجموع دو ممکن است نتایج با دو سکه وجود خواهد داشت چهار نتایج ممکن و با سه سکه وجود دارد خواهد بود هشت نتایج ممکن است.

توزیع دوجملهای پس احتمال این توزیع از نتایج ممکن است. در مورد سه سکه وجود دارد هشت نتایج ممکن است. اگر ما به اختصاص یک سر به این موفقیت پس از آن احتمال این توزیع که شامل احتمال گرفتن صفر سر از سه سکه گرفتن یکی سر از سه پرتاب شدن دو سر از سه پرتاب و در نهایت گرفتن سه سر از سه پرتاب.

درست مانند هر دیگر احتمال توزیع مجموع احتمالات از همه محتمل باید برابر با یک است. توزیع دوجملهای همچنین دارای یک ميانگين و انحراف معيار درست مانند هر دیگر احتمال توزیع. من بحث در مورد این خواص در مقالات بعدی

[ad_2]