توسعه، اختلاف در هدف یا روش

[ad_1]


محسن هاشمی رفسنجانی: واژه توسعه که در ادبیات فارسی بعنوان ترجمه Development به کار می رود در سالهای اخیر به موضوعی دیگری برای منازعه سیاسی جناحها تبدیل شده است، یک جناح توسعه را موضوعی ماهیتا غربی و انحرافی می داند و جناحی دیگر رقبا را به مخالفت با توسعه یا گرایش به سوی توسعه تک بعدی متهم می کند، اما در شرایط دشوار اقتصادی امروز جامعه که اکثریت شهروندان، معیشت، سرمایه و سفره خود را در خطر می بینند، نیاز به توسعه بیش از گذشته در میان آحاد جامعه فراتر از تفاوت در سلیقه های سیاسی و فرهنگی احساس می شود و اگر مجموعه حاکمیت و نخبگان نتواند در این موضوع به اجماع برسد، طبیعتا نخواهد توانست این نیاز ضروی جامعه را تامین کند.

[ad_2]

Source link