جانشینی و بخواهد مقررات در قبرس

[ad_1]

در قبرس یک فرد می تواند توزیع خود را/املاک و پیش نویس خواهد شد. در مورد فرد متوفی به حال آماده خواهد شد در طول عمر خود و سپس خود را/املاک و خواهد بود توزیع با توجه به قبرس بخواهد و جانشینی قانون کلاه. 195. دقیقا, توزیع یک و مستغلات می تواند تنظیم خواهد شد و یا با توجه به قانون و یا هر دو.

قبرس بخواهد و جانشینی قانون کلاه. 195 تنظیم:

 • جانشینی املاک از افراد فیزیکی ساکنان جمهوری قبرس.

 • جانشینی املاک و مستغلات فیزیکی افراد غیر مقیم جمهوری قبرس.

ساکنان نیروی دریایی ارتش حمل و نقل هوایی و یا یکی دیگر از خدمات مدنی از بریتانیا محسوب نمی شوند به عنوان ساکنان جمهوری قبرس.

تنها یک فرد بالغ و عاقل است و این ظرفیت قانونی به پیش نویس معتبر خواهد

با توجه به ماده 23 معتبر را نوشته و اجرا مبتنی بر اصول زیر است:

 • آن است که امضا شده توسط مورث یا توسط شخص دیگری مجاز توسط شاهد در حضور شاهد و تحت او فرمان.

 • امضای شاهد باید شاهد دو یا بیشتر از شاهدان که در حال حاضر در روش.

 • شاهدان همچنین باید ثبت خواهد شد و در حضور شاهد و دیگر.

 • در مورد خواهد شد که متشکل از بیش از یک صفحه در هر صفحه باید حروف از شاهد و شاهد است. صفحه نهایی باید امضا شده توسط مورث و همه شهود.

 • شاهدان باید افراد بالغ و عاقل است که می تواند ثبت نام خود را.

اصلاح یک اشتباه یا حذف

در مورد آن شناسایی شده است یک اشتباه یا حذف در مفاد ماده 23 یک دستور و یا یک عددی اشتباه در محتوای خواهد شد و سپس هر فرد علاقه مند ممکن است به دادگاه برای اصلاح این اشتباه و یا حذف. اگر دادگاه متقاعد شده است و در نظر است که این منصفانه است که تحت شرایط نسبی و سپس اشتباه یا حذف خواهد شد اصلاح شود. پس از اصلاح را در نظر گرفته است به عنوان معتبر به عنوان آن تصحیح شده است توسط دادگاه پس از تاریخ اعدام.

مفاد بخش 23A (1) اعمال هر را بدون در نظر گرفتن تاریخ اعدام تحت این شرط که دادگاه است نه قطعی لغو خواهد شد قبل از ورود به زور از وصیتنامه و جانشینی (متمم) قانون 2015.

محدودیت های مربوط به املاک و توزیع:

املاک و طبقه بندی شده به عنوان یک “اختیار بخش” و “قانونی بخش”. به ویژه در اختیار بخش اختصاص داده شده می توان به عنوان شاهد بخواهد. از سوی دیگر قانونی بخش محفوظ است و برای همسر و فرزندان و بستگان نزدیک متوفی.

با توجه به ماده 41 های قانونی بخش اختصاص داده است که براساس آن بستگان زنده هستند:

 • اگر مرحوم جان سالم به در با یک کودک یا یک نسل از یک فرزند قانونی بخش است تا 75% خالص و مستغلات.

 • اگر مرحوم جان سالم به در با همسر و یا پدر و مادر اما نه با هر یک از فرزندان و یا فرزندان آنها قانونی بخش است تا 50 درصد از خالص و مستغلات.

 • اگر متوفی است جان سالم به در با پدر و مادر و همسر و فرزند و یا نسل کودک و سپس قانونی بخش صفر است.

در موارد که در آن شاهد توزیع بیش از سهم او/او مجاز است به تخصیص که بخشی خواهد بود کاهش یافته به بخش او اجازه داده شد به تخصیص.

با توجه به حذف ماده 42 انگلیسی شهروندان و یا شهروندان سایر کشورهای مشترک المنافع هستند به مفاد ماده 41. به عبارت دیگر آنها هیچ آزادی مطلق در اختیار خود و مستغلات و املاک و مستغلات.

جدید اتحادیه اروپا قانون 650/2012: Cross-Border Successions آسان تر می شود

وجود مختلف ملی مصوبات ساخته مرزی جانشینی روش های پیچیده و پر هزینه است. جدید اتحادیه اروپا قانون شماره 650/2012 حل برخی از مسائل با تسهیل مرزی successions. عمدتا آن را روشن است که اتحادیه اروپا در کشور را دادگاه باید صلاحیت برای مقابله با ارث و آن قانون دادگاه اجرا خواهد شد. قوانین و مقررات جدید اعمال می شود به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز انگلستان ایرلند و دانمارک. به عبارت دیگر ساکنان در هر یک از این سه کشور منوط به مقررات جدید اتحادیه اروپا. با این وجود, بریتانیایی, ایرلندی و دانمارکی شهروندان ساکن در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می تواند به نفع از مقررات اتحادیه اروپا. در نتیجه, بریتانیایی, ایرلندی و دانمارکی ساکنان کوروش می توانید با استفاده از اتحادیه اروپا قانون 650/2012.

بر اساس قوانین جدید دادگاه اتحادیه اروپا کشور است که در آن فرد بر اساس در زمان مرگ او را اداره ارث و مسائل پس از قانون است که اتحادیه اروپا کشور است. با این وجود شهروندان حق انتخاب قانون کشور خود را از مبدا به درخواست خود را املاک و یا از آن است که اتحادیه اروپا و یا غیر عضو اتحادیه اروپا-دولت است. لازم به ذکر است که قضاوت بر ارث صادر شده در یک عضو اتحادیه اروپا-دولت خواهد بود به طور خودکار به رسمیت شناخته شده در دیگر عضو اتحادیه اروپا-متحده است. بعلاوه اروپا گواهی Successions اجازه می دهد تا مردم را به اثبات در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که در آنها با ورثه legatees, مجریان خواهد شد و یا مدیران و مستغلات.

جدید اتحادیه اروپا قوانین پوشش قانون مدنی جنبه های جانشینی یعنی ذینفع انتقال دارایی حقوق, تعهدات, و غیره. آن را شامل نمی شود ازدواج ملک رژیم تراست مالیات و شرکت ها. ملی قوانین ارث و هنوز هم اعمال می شود برای مسائل زیر: که به ارث می برند و درصد سهم و مستغلات است که می رود به فرزندان و همسر و مال و خانواده و مسائل مالیاتی مربوط به جانشینی دارایی.

جدید اتحادیه اروپا قوانین مزایای متعددی مانند:

 • آن را فراهم می کند شفافیت قانونی و تسهیل حل مرزی ارث بیشتر کارآمد و موثر است.

 • شهروندان پیش نویس را ممکن است انتخاب کنید به قانون کشور مبدا اعمال شده به کلیت املاک خود را حتی اگر آنها در زندگی یکی دیگر عضو اتحادیه اروپا-دولت و ملک در کشورهای مختلف است. علاوه بر این قانون جدید باعث می شود آسان تر به برنامه ریزی جانشینی.

 • اروپا گواهی جانشینی را قادر می سازد تا شهروندان برای اثبات حقوق خود را در هر نقطه از اتحادیه اروپا.

[ad_2]