راﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ

[ad_1]

به گزارش جام جم آنلاین از میزان،  ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﺷﻮک ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اما در این شرایط راهکارهای پیشنهادی چیست؟

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ باشید

اﻧﻌﻄﺎف‌ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﮑﺎران در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﺸﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ را در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻫﺪاﻓﺘﺎن را ﺗﻌﺪﯾﻞ کنید

ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ دارد.

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از زﻣﺎن

این روزها ورزﺷﮑﺎران ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم زﻣﺎن آزاد و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ است ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑه ﺪﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن وﻗﺖ اﻧﺠﺎم دادن آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ذﻫﻨﯽ، ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ … آﻧﺎﻟﯿﺰ رﻗﺒﺎ و… ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧﯽ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ (ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ)

دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﻮدن است. به همین دلیل ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎران ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎن ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آﺳﯿﺐﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ است ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت آﺗﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ شود. اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎران ﮐﻤﮏ می‌کند ﺗﺎ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی دیگر

ورزﺷﮑﺎران ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺑﺪﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد ﺻﺮف ورزش ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ورزش می‌تواند ﻣﻮﺟﺐ وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی و ﮐﻤﺎﻟﮕﺮاﯾﯽ ﺷﻮد. به همین دلیل اﯾﻦ زﻣﺎن می‌تواند ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻟﻢ دادن در ﯾﮏ ﺟﺎی ﺧﻠﻮت و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﮔﻮش دادن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ است ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺎ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

[ad_2]

Source link