رهبر در

[ad_1]

هر یک از شما پنهان است درون یک فرد متفاوت یک فرد است که قوی روشنگری originative یک فرد است که شما فراموش کرده اند که آن را تا به حال وجود داشته است. بدون توجه به آنچه شما باور دارید که فرد نهفته در درون شما در حال انتظار برای آن بیداری تماس بگیرید.

شما ممکن است شنیده ام قبل از این در واقع شما ممکن است آن را بارها شنیده است که به نظر می رسد مانند یک توخالی بیانیه یک بیانیه گفت که برای سرپوش گذاشتن بر شکست یک بیانیه به راحتی شما درست مثل داستانهای تخیلی انجام دهد.

من به شما بگویم یک راز افراد خجالتی و دور از این فرد به دلیل ترس خود را. آنها می ترسند که اگر آنها قبول کنند که آنها واقعا باید از این قدرت برای تغییر زندگی خود و زندگی دیگران آنها را مجبور به انجام کاری درباره آن. همچنین آنها نمی خواهم به احساس مسئولیت در مورد ظروف سرباز یا مسافر آنها در هستند.

وجود دارد یکی از چیز خوب در مورد گذشته آن است که در گذشته است. آیا آن را در حال حاضر و آینده است.

چیزهایی که شما باید انجام دهید به منظور آزاد کردن رهبر است که پنهان درون شما ساده هستند.

تغییر تمرکز خود را, شما باید تمرکز بر روی آنچه که مردم دیگر نیاز نیست آنچه شما نیاز دارید و شما را ببینید که نیازهای شما را برآورده خواهد شد فراتر از هر گونه انتظار است.

یک پارادوکس وجود دارد در هر گوشه ای از زندگی و من فکر می کنم که این است راه خود را از آموزش ما که شادی و کمال یافت نمی شود و در مطلق اما در تعادل است.

دوستان

[ad_2]