روحانی: حاکمیت دوگانه همیشه موجب ضرر بوده است / رسانه‌های کشور در مقابل دروغ پراکنی و شایعه سازی رسانه‌های بیگانه به خوبی ایستادند / تضعیف دولت، تضعیف نظام است / نقد منحصر به دولت نباشد

[ad_1]

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران در زمینه مقابله با ویروس کرونا، با اتحاد، انسجام و همبستگی یک معجزه تاریخی انجام داد، تصریح کرد: وحدت و انسجام عمومی و همراهی مردم با تصمیمات دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا، باعث عبور موفقیت آمیز ما از این مرحله سخت شد و رسانه‌های همگانی در ایجاد و تقویت این همراهی و انسجام، نقش بسیار مهمی ایفا کردند.

[ad_2]

Source link