ظریف دوشنبه به سوریه می‌رود

[ad_1]

شمشیر سرخ شعله ور در باد

یک: پدرم خیلی اهل کتک زدن نبود. ولی نگاه و اخمش زهره می‌ترکاند. خدا نیاورد وقتی که اخم می‌کرد تنگ نگاهش دیگر تمام بود. نمی‌دانم چه قدرتی توی آن بچه ماهیچه‌های زیر ابرو وجود داشت که وقتی منقبض می‌شدند و میل می‌کردند به پایین، آنچنان قدرتی داشتند که تا چند دقیقه بعدش آب گلویم پایین نمی‌رفت و یک چیزی مثل خشت خیس خورده می‌چسبید بیخ حلقم.

[ad_2]

Source link