قدرت از وکیل در مقابل. جانشین امنا – آیا قدرت بیشتری نسبت به دیگر

[ad_1]

سوال: من ذکر شده به عنوان جانشین امانت من زحمت ذکر شده است به عنوان با دوام قدرت وکیل برای مدیریت اموال پدر من و مستغلات. آیا قدرت بیشتری نسبت به دیگر. آیا POA قدرت به فروش پدر من ملک یا من جانشین? با تشکر جلوتر از زمان – واقعا اشتباه است. N. H.

پاسخ: عزیز N. H. – به طور کلی شما می توانید به عنوان قدرت زیادی تحت قدرت از وکیل به عنوان شما می توانید به عنوان جانشین امانت. به عنوان یک موضوع عملی با این حال قوانین بسیاری از کشورهای در حال بهتر تعریف شده با توجه به امانت قدرت ها و موسسات مالی بیشتر عادت به برخورد با امنا. به طوری که مرتب سازی بر اساس به لبه امنا. اگر شما نگران در مورد یک نوع خاص از قدرت شما می خواهم که به بررسی قوانین خاص خود دولت است.

سوال خود را, اگر چه, این است که آیا برادر شما قدرت فروش خود را پدر و اموال تحت قدرت خود را از وکیل و یا اینکه آیا شما از این قدرت به عنوان جانشین امانت. آن را برای من روشن نیست که آیا پدر شما هنوز زنده است یا نه. فرض کنید که او و سپس او احتمالا تنها متولی از اعتماد خود را و شما فقط در حال انتظار در بال تا زمانی که مراحل کنار. اگر که مورد سپس شما لازم نیست که هر گونه قدرت برای مدیریت اموال خود را. اگر وجود دارد هر گونه ملک در پدر خود را از اعتماد پدر خود خواهد بود تنها کسی که می تواند آن را مدیریت کند پس او تنها متولی.

اگر پدر شما هنوز زنده و سپس برادر خود را که باید از این قدرت برای مدیریت اموال خود را در حال حاضر حتی اگر پدر شما قادر به انجام آن در خود. در اکثر موارد این قصد است که قدرت از وکیل می تواند استفاده شود تنها در رویداد اصلی (یعنی پدر) است که قادر به حضور خود و امور خود را.

مسئله اصلی در اینجا این است که صاحب ملک ؟ اگر پدر خود را صاحب ملک و سپس برادر خود را دارای قدرت مدیریت آن را تحت قدرت خود را از وکیل. اگر پدر شما در زندگی اعتماد صاحب ملک و سپس امانت قدرت را به مدیریت آن تحت شرایط اعتماد ساز است. خواهد بود که پدر خود را اگر او متولی و یا اگر شما در حال امانت.

اگر پدر شما است و دیگر زندگی می کنند و سپس برادر خود وکالت خواهد بود و از درجه اعتبار ساقط و هر گونه اموال متعلق به صرفا توسط پدر خود را تبدیل به انحصار وراثت اموال. که ملک بود موفق توسط مجری تحت پدر خود را خواهد شد و یا توسط دادگاه منصوب مدیر. اموال خود را پدر زندگی اعتماد خواهد همچنان موفق توسط شما به عنوان جانشین امانت.

که گفت: من نگران هستم که شما و برادر خود را که قرار است در یک موقعیت بسیار دشوار خواهد شد که در نتیجه یک شکاف عمده بین شما و خانواده خود را. شما سوال خود را در حال حاضر آشکار است که اختلاف نظر در دم است.

متاسفانه این تقریبا همیشه اتفاق می افتد زمانی که خواهر و برادر هستند قرار داده شده در نقش های مختلف به عنوان با شما و برادر خود را. آن را ایجاد یک درگیری است که به آسانی نمی تواند اجتناب شود زمانی که شما باقی می ماند در مختلف و متضاد نقش.

این به این دلیل است که من همیشه توصیه می کنند که همه خواهر و برادر منصوب شود به هر یک از این موقعیت ها – حداقل در حد امکان. بله, آن را دست و پا گیر می شود اگر سه یا بیشتر از سه خواهر و برادر هستند منصوب به عنوان وکیل مدافع در واقع یا به عنوان جانشین امنا و یا به عنوان مجریان تحت خواهد شد. و بله, شما ممکن است قادر به حذف برخی از خواهران و برادران بدون صدمه زدن به هر گونه احساسات به عنوان مثال اگر بعضی از آنها خیلی جوان یا خیلی پیر یا زندگی می کنند بیش از حد دور یا خاص جسمی یا ذهنی معلول است که جلوگیری از آنها را از خدمت. نکته مهم این است که هیچ یک از آنها را باید به جرم و بدون درگیری باید مجاز وجود دارد. در صورتی که نمی تواند انجام با انتصاب خواهر و برادر پس از آن مستقل و حرفه ای باید منصوب به آن موقعیت. آن همیشه بهتر است به خواهر و برادر ایران در برابر شخص دیگری به جای تقسیم میان خود.

[ad_2]