قیمت مرغ روی ۱۹ هزار تومان ثابت ماند

[ad_1]

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه قیمت مرغ طی هفته های اخیر روی ۱۹ هزار تومان ثابت مانده است.

[ad_2]

Source link