مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف در صندوق دارا دوم تعیین شد

[ad_1]

هیأت وزیران در جلسه روز یکشنبه به ریاست رییس جمهوری مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف در صندوق دارا دوم تعیین کرد

[ad_2]

Source link