محکوم به موفقیت

[ad_1]

من یک بار شنیده ام یک بلندگو با استفاده از بیانیه “من محکوم به موفقیت!” من شنیده ام که تقریبا بیست سال پیش و در عین حال آن را هنوز هم چوب در

سر.

تصور کنید که. اگر چه ما داده شده بود حبس ابد به خدمت می گویند 75

و این حکم بود به انجام در یک محل به نام “موفقیت”? این

حقیقت این است که ما باید.

اجازه دهید من به عقب است. ما داده شده است یک جمله زندگی است. اما بر خلاف حکم

در یک زندگی واقعی دادگاه ما به واقع انتخاب کنید که در آن ما خواهد شد “آیا ما

زمان.”

در اینجا برخی از گزینه های مردم:

زندان از فقر است. مردم فقیر در حال بهتر و یا کودک و یا هر چیز دیگری

از مردم با پول است. مردم هستند و مردم بدون در نظر گرفتن چقدر پول آنها

اند. من تا به حال کمی من و من تا به حال بسیاری, و بله, من

را انتخاب کنید داشتن مقدار زیادی! هنگامی که شما انتخاب می کنید به در فقر زندگی می کنند شما در یک زندان

که اجازه نمی دهد شما از آزادی های ما در نظر گرفته شده بودند به تجربه. ما

قادر به کمک به دیگران که مورد نظر ما است. توصیه من ؟ را انتخاب کنید یک جمله به

زندان از فقر است.

زندان از افسردگی است. افسردگی مانند یک پتو که تحت الشعاع شما

و در نهایت smothers شما. در حال حاضر قبل از اینکه شما بروید متهم من با “کریس. شما

فقط نمی فهمم.” بله من انجام دهد. من تا به حال سابقه افسردگی.

افسردگی شایع است در خانواده من از مبدا. من می دانم دست اول آنچه در زندان

افسردگی است. هنگامی که شما قفل شده است تا در افسردگی شما نمی توانید زندگی به عنوان

آن در نظر گرفته شده بود. اما شما می توانید دریافت کنید! توصیه من ؟ را انتخاب کنید یک جمله به

زندان از افسردگی است.

زندان از عدم سلامت است. فاقد بهداشت و درمان یک درد واقعی! آزادی

ما از دست دادن زمانی که ما را انتخاب کنید به زندگی می کنند در یک حالت عدم سلامت وحشتناک است –

و غیر ضروری! ما مجبور به زندگی در آن زندان است. ما می توانید انتخاب کنید یک

جمله متفاوت! ما می توانید انتخاب کنید به سلامت! توصیه من ؟ همین حالا یک جمله را انتخاب کنید

به زندان عدم سلامت است.

زندان و تردید و نگرانی و ترس است. این است که تیره و تاریک زندان است. این یکی

ثابت شده است که شما تمام مدت اقامت شما وجود دارد. این باعث می شود شما بر این باورند که

اطراف بدتر از این واقعا هستند. آن را نگه می دارد شما را از لذت بردن

زندگی و تبدیل شدن به این نوع از شخص شما در نظر گرفته شده برای تبدیل شدن به! توصیه من ؟

آیا انتخاب یک حکم به زندان از فقر است. توصیه من ؟ نمی را انتخاب کنید

حکم به زندان و تردید و نگرانی و ترس است.

گزینه دیگری وجود دارد. شما می توانید انتخاب کنید به محکوم به موفقیت است! شما می توانید

را انتخاب کنید در واقع مجموعه ای رایگان! شما می توانید انتخاب کنید به راه رفتن از آن دادگاه

و زندگی می کنند زندگی است که شما را انتخاب کنید!

چه می تواند شما را تجربه زمانی که شما در حال محکوم به موفقیت است ؟ چگونه در مورد این:

سلامتی

مالی فراوانی

آزادی عاطفی

روابط مثبت

حرفه ای شما را دوست دارم

آزادی معنوی

و چگونه شما تجربه این ؟ با انتخاب. انتخاب شما. شما انتخاب می کنید

دقیقا چه نوع زندگی شما زندگی می کنند. شما انتخاب می کنید جمله شما

خدمت در اینجا بر روی زمین و تجربه ای که شما داشته باشد.

شما رنج کشیده در یک زندان تاریک و یا در فضای باز آزادی است که می آید از

این جمله از موفقیت ؟ که بستگی به انتخاب شما.

من چالش شما را به انتخاب این روز به:

دنبال استقلال مالی

خود را توسعه معنوی

ایجاد یک تغییر بنابراین شما در زندگی حرفه ای شما را دوست دارم

دوباره خود را متعهد به روابط عاشقانه

رسیدن به سلامت عاطفی

انتخاب امروز. آیا صرف یک روز در یک زندان که در آن شما نمی

تعلق دارند!

که در آن شما خود را در خدمت جمله ؟ شما را وادار به تصمیم می گیرید.

همانطور که برای من ؟

من محکوم به موفقیت است!

[ad_2]