مداخله ما در بازار ارز با تدبیر و هدفمند خواهد بود / با افزایش تدریجی عرضه، تعادل به بازار ارز باز خواهدگشت

[ad_1]

همتی گفت: با افزایش تدریجی عرضه ارز، ایفای تعهد از سوی صادر کنندگان و با هدایت بانک مرکزی، تعادل به بازار ارز باز خواهد گشت.

[ad_2]

Source link