موفقیت و خانواده پس زمینه

[ad_1]

مشاهده شده است که بسیاری از مردم وجود دارد که شکست در زندگی هستند که از پدر و مادر که او نیز شکست خورده در زندگی است. همچنین مشاهده شده است که برخی از افراد موفق هستند که از پدر و مادر که همچنین موفق در زندگی است. سوال این است که به راحتی به ذهن می آید از این مشاهدات این است که “چه رابطه ای بین یک فرد سرنوشت و خانواده اش پس زمینه؟” به عبارت دیگر یک فرد سرنوشت خود را تعیین می شود خانواده پس زمینه ؟ ضروری است که این سوالات پرسیده شده و همچنین به درستی پاسخ داده به منظور کمک به مردم را به گرفتن مسئولیت برای سرنوشت خود است.

باید آن را اظهار داشت که این باور است که یک فرد موفقیت بستگی به خانواده اش پس زمینه است که نه تنها اشتباه بلکه گمراه کننده و فریبنده است. وجود دارد بسیاری از مردم که بهترین خانواده پس زمینه و در عین حال آنها را هیچ چیز معنی دار از زندگی. اما وجود دارد برخی از افرادی که پس زمینه ها چیزی برای نوشتن در مورد و در عین حال آنها را به بهترین نتیجه را از زندگی است. به عنوان یک ماده در واقع بسیاری از فوق العاده موفق مردم از بی نام خانواده. ضروری است به این نکته اشاره کرد که این مشاهدات معتبر است در سراسر جهان. چگونه بسیاری از مردم که لذت بردن از موفقیت استثنایی متولد شده از پدر و مادر است که نام ؟

آیا می دانید که وجود دارد بیشتر افراد موفق از خانواده های فقیر از کسانی که از ثروتمند پس زمینه? آیا می دانید که بیشتر افراد ثروتمند متولد شده در خانواده های فقیر نسبت به کسانی که متولد شد در خانواده های ثروتمند? هر چند این ادعا می تواند نه از نظر علمی تایید شده و نه جعل روزانه مشاهدات به من قرض بدهید اعتبار به آن صداقت. علاوه بر این تجربیات روزانه بیشتر اعتبار و صداقت این ادعا است. شاید این واقعیت است که وجود دارد بسیاری از افراد موفق از خانواده های فقیر حساب چرا یک نویسنده است که اظهارات شما باید اجازه نمی دهد پس زمینه خود را به نگه داشتن پشت خود را بر روی زمین.

یکی از عواملی که حساب برای چرا وجود دارد بیشتر افراد موفق با خانواده های فقیر این است که فقر است که معمولا انگیزه ای برای تعهد بيشتر در دستیابی به موفقیت است. کودکان از خانواده های فقیر معمولا معتقد است که از آنجایی که آنها هیچ بازگشت به سقوط در کیفیت زندگی است که آنها را در انتظار در آینده مشخص خواهد شد چه آنها قادر به دستیابی به تلاش های خود را. آنها معمولا به چالش کشیده به کانال بهترین تلاش خود را به مبارزه برای شکستن خود را از فقر به جز آنها می خواهند برای پایان دادن به مانند فقیر خود پدر و مادر است.

از سوی دیگر بسیاری از کودکان از خانواده های ثروتمند با وجود داشتن تمام مزایای زندگی می تواند ارائه دهد که تمایل به دنبال کردن مسائل از موفقیت با کمتر تعهد به عنوان آنها معمولا بر این باورند که چنین نمی خواهد هر گونه تفاوت در زندگی خود را. آنها معمولا خسته نباشید در مورد آینده خود را زیرا آنها بر این باورند که پدر و مادر خود را امن آنها را برای آنها. این است که چرا آنها معمولا اتلاف وقت لاف زدن بیش از پدر و مادر خود را’ دستاوردهای به جای تلاش برای رسیدن به چیزی معنی دار در زندگی است. آنها فراموش می کنند که پدر و مادر خود را’ موفقیت ایشان نیست.

مردم باید ستود چرا که از دستاوردهای خود و کسانی که از کودکان خود را, اما نه به خاطر دستاوردهای خود را پدر و مادر است. یک موفقیت فرزند بخشی از پدر و مادر خود را’ با موفقیت و اما یک موفقیت است نه بخشی از فرزند خود را به موفقیت. در حالی که کودکان باید اطمینان حاصل شود که پدر و مادر خود را موفقیت تلقی نمی شود یک تهدید (یا مانع) به آینده والدین باید اطمینان حاصل شود که موفقیت آنها تلقی نمی شود یک تهدید برای آینده فرزندان خود را. کودکان باید تشویق به دنبال موفقیت خود را به جای اتلاف وقت خود را جشن پدر و مادر موفقیت است.

نقطه بودن استدلال این است که سرنوشت خود را در زندگی است نه لزوما تعیین پس زمینه خود را. این واقعیت است که پدر و مادر خود را شکست خورده در زندگی مفهوم را میرسانند که شما نیز شکست در زندگی است. این واقعیت است که پدر و مادر خود ضعیف هستند به این معنی نیست که شما نیز ضعیف خواهد شد. این واقعیت است که پدر و مادر خود موفق هستند نیز نه گارانتی که شما نیز در زندگی موفق است. این واقعیت است که شما متولد شدند به یک خانواده ثروتمند به این معنی نیست که شما را ثروتمند خواهد شد. شما باید در تلاش برای اطمینان حاصل شود که خود را در زمينه اعمال هیچ اثر منفی بر سرنوشت خود است. این است که چگونه شما می توانید واجد شرایط خود را به عنوان یک نامزد برای رسیدن به موفقیت.

[ad_2]