هفت اسرار اعتماد به نفس زن

[ad_1]

به یک زندگی هدفمند شما نیاز به اعتماد به نفس. در کتاب “اعتماد به نفس زن” جویس مایر به بررسی آنچه که او می بیند به عنوان برخی از دلایل که چرا برخی از زنان با اعتماد به نفس هستند و دیگران نیستند. بیایید نگاهی به برخی از دلایلی است که او خواستار “هفت اسرار اعتماد به نفس زن”.

راز #1 یک اعتماد به نفس زن می داند که او عاشق است

به احساس کامل به عنوان یک انسان ما نیاز به دانستن است که ما را دوست داشت. بدانید که با وجود نقص های ما پذیرفته شده و فقط به عنوان ما هستند. هر کس از ما خواسته ها و نیاز به عشق و پذیرش از سایر افراد است. اگر شما در اطراف افرادی که دلسرد کردن شما قرار داده و شما را در پیدا کردن کسی که شما را دوست دارد که شما هستند. هر یک از ما خاص است و شایسته به درمان می شود ،

خدا ما را دوست دارد و می تواند دیگران به ما عشق بیش از حد اگر ما فقط از او بخواهید. خدا عشق بی قید و شرط وجود دارد و اگر شما از او بخواهید. اگر شما احساس هیچ کس دوستش نداره پیش بروید و از خدا بخواهید به زندگی خود را.

راز #2 یک اعتماد به نفس زن حاضر به زندگی در ترس

این طبیعی است که به ترس در شرایط ناشناخته است اما اجازه ندهید که ترس حکومت تصمیمات و اقدامات. تیموتی 1 آیه 7: “برای خدا انجام نمی دهد ما یک روح ترس” و عبرانیان 10:38 به ما می گوید برای زندگی با ایمان و نه در قرعه کشی در ترس است. ایمان ما را تشویق به گام به جلو سعی کنید چیزهای جدید بود که مردم ما را به معنای شد. ترس باعث می شود ما به رسم پشت در بدبختی زندگی می کنند و در عذاب ترس به عمل به دلیل آنچه که دیگران ممکن است می گویند. شجاع بود. اعتماد به نفس و امتناع در ترس زندگی می کنند.

راز #3 یک اعتماد به نفس زن مثبت است

مثبت بودن و یا منفی یک انتخاب است که شما می توانید در هر روز. را انتخاب کنید به مثبت و ببینید چه تفاوت می توانید آن را در روز خود را.

راز #4 یک اعتماد به نفس زنان بازیابی از موانع

موانع هستند و نه شکست. اگر چیزی کار نمی کند را شکست. بسیاری از افراد موفق در این جهان نیست که در آن آنها توسط حادثه اما با شکست برابر بیشتر از هر کس دیگری. تنها تفاوت این است که آنها قبول شکست به عنوان امری اجتناب ناپذیر در مسیر به سمت موفقیت است. آنها نیز عین عمل کرد سریع در جهت به شکست سریع تر دانستن است که آنها سریعتر بهبود از موانع سریع تر آنها را پیدا کردن آنچه که برای آنها کار می کرد.

راز شماره 5 با اعتماد به نفس زن اجتناب مقایسه

آن را نمی ممکن است به اعتماد به نفس اگر ما همیشه خودمان مقایسه با افراد دیگر. هر کس از ما هدیه های مختلف. نمی سعی کنید برای تبدیل شدن به خوبی در چیزی فقط به خاطر شخص دیگری است. استعدادهای خود را به شما متفاوت. به جای انتخاب کنید به تمرکز بر روی هدایای خود را از مناطق در زندگی که در آن شما اکسل. شما باید مقدار زیادی شادتر و با اعتماد به نفس بیشتر اگر شما انجام دهد.

راز #6 اعتماد به نفس زن طول می کشد عمل

فقط آن را انجام دهید. اگر شما می خواهید به انجام چیزی نیست فقط در مورد آن فکر می کنم اما در واقع اقدام و آن را انجام دهد. بیش از حد بسیاری از ما فکر می کنم و طرح و تجزیه و تحلیل اما قرار نیست این طرح به عمل است. ما شروع به فکر کردن از همه چیز است که می تواند به اشتباه. شما هرگز می دانم مگر اینکه شما سعی می کنید! آیا زندگی خود را صرف آرزوی اما ببینید چه نتایجی از اقدام. اگر شما به اشتباه و نگاه در آنچه رفت را اشتباه آن را تغییر دهید و با فشار به جلو دوباره با اقدام جدید.

راز #7 اعتماد به نفس زن در زندگی “اگر فقط” و “اگر”

اعتماد به نفس ما باید از “اگر” و “اگر” را از فرهنگ لغت ما. این عبارات سازنده نیست و می تواند در یک زمان زندگی از احساس خالی و نشده. به جای آن ما نیاز به فکر می کنم در مورد آنچه که ما باید به جای آنچه ما نیست.

به عنوان Joyce Meyer می نویسد: در نتیجه برای هفت اسرار اعتماد به نفس زن: “اگر به شما پرداخت توجه بیشتر به افکار خود را و را انتخاب کنید به فکر می کنم در مورد چیزهایی است که کمک خواهد کرد که شما را به جای شما مانع از آن خواهد شد انتشار خدا قدرت برای کمک به شما اعتماد به نفس زن خدا می خواهد شما را. فکر می کنم اعتماد به نفس خواهد شد و شما با اعتماد به نفس!” برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد جویس مایر دیدار joycemeyer.org

[ad_2]