وعده سربسته روحاني درباره گشايش اقتصادي/ گرهي گشوده مي شود؟!

[ad_1]

” هفته گشايش”؛ اين تعبيري است كه كارشناسان و رسانه ها درباره وعده سربسته رييس جمهور مبني بر گشايش اقتصادي در هفته آينده آن را به كار مي برند و همراه آن نيز گمانه هايي را مطرح مي كنند.

[ad_2]

Source link