چرا صاحبان کسب و کار موفق نیاز به در آغوش امکان شکست

[ad_1]

آن را سخت به جلو در زندگی مگر اینکه شما راحت با امکان شکست. بحث در مورد یک کلمه با مفهوم منفی. این conjures تا یک سناریوی وحشتناک با وخیم زندگی طرح عواقب.

اما آیا این واقع بینانه است ؟

من از یک شغل در طول وحشتناک رکود اقتصادی در اواخر دهه 80. من می خواهم به صحبت کردن در مورد بی عدالتی و خوب لگد کردن درب به عنوان پاداش به جای پت در پشت من فکر کردم من می خواهم. من احساس مانند یک غول شکست و رشد وحشت زده که من هرگز کار دیگری. نمی توانستم بخوابم. نمی تواند غذا خوردن.

آیا شما می دانید که من کار دیگری در کمتر از سه هفته ؟ رئیس در این موقعیت جدید مشکلی نداشت که من می خواهم گذاشته شده است. او به دنبال کسی مثل من! کسی که صحبت کردن.

اگر من تا به حال “شکست خورده” در اولین کار من نمی ممکن است متوجه شده اند که کسب و کارهای مختلف نگاه برای ویژگی های مختلف در کارکنان خود را.

شکست به ما می آموزد بسیاری از درس های ارزشمند. یکی از بزرگ بودن است که آن را اى.k. از شانس خودتان هر نتیجه. که بدون در نظر گرفتن شانس شما نمی توانید پیدا کردن آنچه شما از آن ساخته شده.

اگر شما نگاهی به تاریخ برخی از افراد موفق شما خواهید دید که بسیاری از آنها از آستانه چندین بار است که “موفقیت” چیزی جز آسان راست جاده.

جامعه توسعه مفهوم شکست را به نگه داشتن افراد وابسته به آنها را نگه دارید تفکر بسیار کوچک برای نگه داشتن آنها را از اقدام. آن را آسان تر برای کنترل ما هنگامی که ما همه در حال اجرا در اطراف می ترسم.

بهترین توصیه های ما می تواند به نسل بعدی خواهد بود به بیرون بروید و سعی کنید به شکست! در صورتی که هدف تصور کنید که چگونه شجاع و پررنگ صاحبان کسب و کار و زندگی صاحبان خواهد بود ؟

آنچه را که شما تلاش اگر شما تا به حال هیچ ترس از شکست است ؟

[ad_2]