چه اتفاقی می افتد به بدهی پس از مرگ ؟

[ad_1]

چه اتفاقی می افتد به یک فرد بدهی پس از مرگ ؟ هر دولتی دسته این موضوع کمی متفاوت است. این مقاله مورد بحث چگونه بدهی های به کار گرفته در کالیفرنیا در شرایط زیر:

  • بدهی که یک انحصار وراثت لازم است

  • بدهی که دارایی برگزار شد در ابطال اعتماد زندگی

  • شرایط زمانی که کسی می تواند تبدیل به مسئول بدهی های خود را پس از مرگ

  • چگونه شما می توانید امور مالی خود را به منظور قبل از شما بمیرم تا خانواده خود را ندارد قرار داده شده در یک وضعیت دشوار است

در کالیفرنیا بیشترین بدهی ها به کار گرفته شده در یک انحصار وراثت اقدام. یک انحصار وراثت اقدام یک اقدام قانونی برای دولت از مرحوم املاک. هنگامی که یک انحصار وراثت آغاز می شناخته طلبکاران از مرحوم باید تماس به طور مستقیم توسط مجری. توجه به طلبکاران نیز باید منتشر شده در یک روزنامه از کلی گردش خون. طلبکاران پس از آن که چهار ماه پس از نامه های صادر شده به مجری به پرونده ادعای خود را. اگر متوجه نیاز به دنبال دارد و طلبکاران فایل نیست ادعای خود را در عرض چهار ماه دوره پس این بدهی ها ممکن است زمان و محروم. معتبر در زمینه ادعا می کند ممکن است پذیرفته یا رد شده توسط نماینده شخصی برای املاک. بدهی های پرداخت شده از مرحوم املاک و قبل از توزیع تحت مرحوم خواهد شد و یا قوانین رهبری جانشینی.

زمانی که هیچ انحصار وراثت لازم است وجود دارد هیچ وظیفه قانونی برای تماس با طلبکاران مستقیما و یا به فایل توجه به طلبکاران در دادگاه های عمومی و گردش خون. این مورد زمانی است که افراد دارایی های صندوق که در غیر این صورت می شده اند به انحصار وراثت به ابطال اعتماد زندگی است. در این صورت طلبکار باید اقدام خود را به هر فایل یک انحصار وراثت یا شکایت متولی از ابطال زندگی اعتماد به طور مستقیم. در تمام موارد در کالیفرنیا وجود دارد یک سال اساسنامه محدودیت ها برای ادعا می کند در برابر یک مرحوم را و مستغلات. بر این اساس ادعا می کند که نمی ظ توسط طلبکاران در برابر مرحوم املاک و به طور کلی زمان محروم شده و نمی تواند جمع آوری شده است.

به طور کلی تمام بدهی از مرحوم پرداخت خواهد شد در زمان انحصار وراثت یا اعتماد دولت قبل از توزیع به ذینفع. وصی یا متولی می خواهد مسئول پرداخت بدهی و نه فرد ذینفع. اما یک استثنا وجود دارد هنگامی که یک دارایی است که از چپ به ذینفع به موضوع بدهی. در همان زمان ذینفع می تواند همیشه هیچگونه هدیه ای که در مورد این امر تصویب به سایر ذینفعان تحت مرحوم املاک و برنامه ریزی و یا در نهایت escheat به دولت است.

توجه داشته باشید که در مورد املاک و مستغلات به موضوع بدهی که می گذرد به یک همسر یا فرزند قانون فدرال (Garn-سنت ژرمن موسسات سپرده گذاری عمل 1982) را فراهم می کند که “با توجه به فروش” بند تحت یک عمل اعتماد باعث خواهد شد. مانند املاک و مستغلات می تواند به یک همسر و یا فرزندان موضوع به شرایط موجود وام.

ما توصیه می کنیم که افراد و اجرای جامع برنامه املاک که در آدرس پرداخت بدهی. با انتقال دارایی به ابطال زندگی اعتماد مشتریان در کالیفرنیا را غیر ضروری جلوگیری از نفوذ به زندگی خصوصی خود توسط دولت است. اطلاع و انتشار مورد نیاز وجود ندارد و اگر انحصار است هرگز آغاز در کالیفرنیا است. به عنوان یک نتیجه از یک زندگی اعتماد به نتایج قابل توجهی در حفظ حریم خصوصی و جمع آوری بدهی مزایای مقابل یک را به تنهایی. افراد نیز باید در نظر خرید بیمه عمر در سفارش به آدرس پرداخت بدهی در صورت مرگ.

[ad_2]