چگونه تنش روانی را در جامعه کاهش دهیم؟

[ad_1]

مهر نوشت: اسدی گفت: وجود ترس و اضطراب در جامعه در دوره کرونا امری طبیعی است و مشاهده رفتارهای بهداشتی در دیگران باعث کاهش تنش روانی در سطح کلی جامعه می شود.

[ad_2]

Source link