چگونه شما می توانید اضافه کردن به پول های اجتماعی ارزش خود را نمونه کارها

[ad_1]

هنگامی که شما به اشتراک گذاری عملی اطلاعات مفید شنونده خود را می توانید پیاده سازی آن پول های اجتماعی. داستان بهترین راه برای بسته بندی آن دسته از ایده ها و اطلاعات است. آنها را به نگه داشتن چشم انداز خود را روشنفکر و ایجاد علاقه زیرا آنها می خواهند بدانند که چه اتفاقی می افتد بعدی در داستان خود را.

اجتماعی و ارز از داستان

داستان در مورد چگونه به منظور بهبود وضعیت خود و یا برای ایجاد یک ماجراجویی ارائه ارزش بالاتر. داستان هایی از این افزایش در ارزش به آنها گفته و گفته است. تبدیل شدن آنها به روابط عمومی و یا کارکنان, انگیزه, پیام های ارتباطی. آنها الهام بخش شنونده را به عمل آورند.

ارزش داستان در مقابل. مطالعات موردی

هر دو فروش و بازاریابی فکر می کنم آنها در حال ایجاد پول های اجتماعی با مطالعات موردی. اما مطالعات موردی نیست یک مبارزه و یا یک مانع برای غلبه بر به عنوان یک داستان می کند. آنها می گویند تنها به وضعیت فعلی حقایق و محصول راه حل است. گفتن داستان خود را شنونده خود را در همگام سازی خود را با مبارزه و موفقیت شما مربوط به حوادث. آنها در همگام چون مغز از قصه گو و شنونده تجربه همان پاسخ به محتوا. تحقیقات توسط دانشگاه های پیشرو ثابت کرده است که قصه گویی را فراهم می کند تنش لازم برای الهام بخشیدن به یک شنونده برای رسیدن به یک تحول و تغییر.

انگیزشی داستان سرایی در فرآیند فروش تعریف چشم انداز به عنوان قهرمان و او را طول می کشد در یک سفر که شامل لحظات روشنگری و ایجاد تمایل برای محصول یا خدمات شود. در پرفروشترین کتاب ساخته شده به چوبتراشه و دن هیث بحث در مورد یافته های روانشناس, Gary کلاین در مورد ارزش از داستان سرایی. کلاین در بر داشت که داستان سرایی قدرتمند ابزار آموزشی به دلیل آن است که الهام بخش و انگیزه است. هیث برادران ارائه چندین داستان در مورد چگونه عاطفی ایده های مردم را مراقبت و معتبر ایده های مردم را باور دارند. در خود را دنبال کنید-در کتاب سوئیچاین هیت برادران توصیف چگونه افراد موفق متحد کردن ذهن منطقی با احساسی ذهن برای رسیدن به نتایج چشمگیر. در آخرین کتاب قدرت لحظهآنها داستان از افرادی که در ایجاد لحظات به یاد ماندنی. آنها را تقویت قصه گویی به عنوان بهترین وسیله برای برقراری ارتباط اطلاعات و ایجاد تحول تجارب است.

ارزش داستان در مقابل. ارائه پاورپوینت

فروشنده که می خواهد چشم انداز را تغییر دهید با استفاده از این راه حل او ارائه می دهد بسیار بیشتر خواهد بود موفق اگر او ارائه می شود نیز گفت: داستان. یک داستان خوب است به صورت تصاعدی بیشتر فوتی و فوری از یک ارائه پاورپوینت با تعداد زیادی از نمودار و نمودار.

اتصال و رشد کسب و کار شما

پس داستان خود را بگویید. شما معتبر خواهد بود. شما را دوباره تجربه احساسات به شما بگویم داستان و شما که از همه مهم ارتباط با شنونده. آنها را به یاد داشته باشید, شما در هفته, ماه و حتی سال بعد و اجتماعی خود را به ارز رشد خواهد کرد با هر بازگویی داستان خود را.

[ad_2]