چگونگی خرید کربن فعال

این تحقیقات هنوز محدود است ، اما یک هیئت از اتحادیه اروپا برای ایمنی مواد غذایی (EFSA) گزارش داده اند که شواهد کافی برای حمایت از استفاده از ذغال فعال برای کاهش تجمع بیش از حد گاز وجود دارد.

هیچ روش مشخصی برای استفاده از ذغال فعال برای گاز روده وجود ندارد ، اما EFSA توصیه می کند حداقل 30 گرم قبل از و بعد از هر وعده غذایی حداقل 30 گرم مصرف کنید.

3. تصفیه آب
مردم مدت هاست که از ذغال فعال به عنوان یک فیلتر آب طبیعی استفاده می کنند. درست مانند آنچه در روده ها و معده اتفاق می افتد ، ذغال فعال می تواند طیف وسیعی از سموم ، داروها ، ویروس ها ، باکتری ها ، قارچ ها و مواد شیمیایی موجود در آب را با هم درگیر و جذب کند.

منبع : چرا کربن فعال