11 رهبری ویژگی های مهم در توسعه رهبری به موفقیت

[ad_1]

رهبری تعریف به عنوان یک فرد و یا چیزی است که فراهم می کند هدایت و راهنمایی به دیگران است که به شرح زیر است. فرهنگ لغت استاتیک به طوری که تعریف خسته کننده است. مردم بیشتر پویا بنابراین تعریف رهبری به معنی چیزهای مختلفی را برای افراد مختلف. من نوشتن در مورد رهبری به عنوان تعریف شده توسط ناپلئون هیل در “فکر می کنم و رشد ریچ” بیش از 10 بعدی مقالات.

11 ویژگی مهم رهبری به شرح زیر است:

1. تزلزل شجاعت

2. کنترل خود

3. یک حس مشتاق از عدالت

4. معرفه تصمیم گیری

5. معرفه برنامه

6. عادت انجام بیش از پرداخت برای

7. خوش اخلاق

8. همدردی و درک

9. تسلط جزئیات

10. تمایل برای به عهده گرفتن مسئولیت کامل

11. همکاری

هنگامی که ما در حال رشد بودند تا مردم همیشه اظهار نظر که آن را درست به اعتماد به نفس می شود اما نه از خود راضی. کسی که آمد و رفت در اطراف مانند یک طاووس بود احترام نیست. کسی که تا به حال یک حس اعتماد و یقین و بدون پرتاب تا شما را با آن به دست آورد احترام. تزلزل ناپذیر شجاعت رهبر است بیشتر خود آشکار در زمان بحران. هنری فورد به حال شهرت بودن معاند و در عین حال بدون این مشخصه مدل T هرگز توسعه یافته اند. هنری فورد معتقد است در تصمیم گیری به سرعت بود اما آهسته آنها را تغییر دهید. فرمان او تیم خود را برای ادامه توسعه خود موتور V-8 و حتی سال به سال آنها شکست خورده است.

او تا به حال تزلزل شجاعت در میان تعداد بی شماری از شکست تا در نهایت چشم انداز خود را انجام شد. اگر شما مسئول ساخت آن تصمیم گیری چگونه شما واکنش نشان می دهند ؟ موفق ترین مردم در تصمیم گیری به سرعت اما آهسته آنها را تغییر دهید. ناموفق مردم تصمیم به آرامی و تغییر آنها را به سرعت. اگر او تا به حال متوقف طلا ممکن است در عرض سه فوت و او هرگز از آن شناخته شده اند. هنری فورد بود و مورد احترام فرد در زمان خود و هنوز هم مورد احترام به این روز است. من بحث خواهد شد از ویژگی های دیگر در مقالات آینده.

[ad_2]