راﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ

راﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از میزان،  ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﺷﻮک ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اما در این شرایط راهکارهای پیشنهادی چیست؟ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ باشید اﻧﻌﻄﺎف‌ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﮑﺎران در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﺸﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ را در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ …

ادامه مطلبراﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ