شمشیر سرخ شعله ور در باد

[ad_1] مرگبارترین سلاحش اما سکوتش بود. وقت‌هایی به کار می‌برد که نمی‌توانست صدا را بالا ببرد یا اخم کند. سه انگشتش جمع می‌شد توی کف دستش. انگشت سبابه دست راستش. همان انگشتی را که روی ماشه می‌گذارند را عمود می‌کرد و می‌گرفت به سمتم. سرش را کمی نیمرخ می‌کرد یک چشمش را کمی تنگ‌تر. ساعدش …

ادامه مطلبشمشیر سرخ شعله ور در باد