بازگشت به سیاست‌های هاشمی ؟!

بازگشت به سیاست‌های هاشمی ؟!

[ad_1] روزنامه سازندگی، ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی ایران، روز یکشنبه 12 مرداد 1399 در صفحه اول خود، تیتر زد: «پیشنهاد شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران برای عبور از بحران‌های فعلی کشور: بازگشت به سیاست‌های هاشمی!» طبق گزارش این روزنامه، نخستین جلسه این حزب در سال 1399، روز چهارشنبه 8 مرداد، با ارائه‌ی گزارشی …

ادامه مطلببازگشت به سیاست‌های هاشمی ؟!