همدردی با جورج فلوید ممنوع!

همدردی با جورج فلوید ممنوع!

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین ، کمیته بین المللی المپیک (IOC) هیچ ورزشکاری در رابطه با قتل جورج فلوید در خلال بازی های المپیک حق واکنش نشان دادن ندارد. در واقع هیچ ورزشکاری نباید برای حمایت از این طرح حرکتی را انجام بدهد چرا که المپیک جای واکنش های سیاسی نیست.  در قانون …

ادامه مطلبهمدردی با جورج فلوید ممنوع!

راﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ

راﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از میزان،  ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﺷﻮک ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اما در این شرایط راهکارهای پیشنهادی چیست؟ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ باشید اﻧﻌﻄﺎف‌ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﮑﺎران در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﺸﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ را در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ …

ادامه مطلبراﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ